close

محصولات تولیدی

 

محصولات تولیدی                                                                                                           PRODUCTS

<p>&nbsp;</p>

<p><span style="color:#304770;"><span style="font-size:26px;"><span style="font-family:Dehnavi92;"><strong><span style="font-family:IRANSans;">محصولات تولیدی &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;PRODUCTS</strong></span></span></span></p>

مدار ورودی بیمار ( کاملا ایزوله شده، شناور و حفاظت شده در برابر الکتروشوک کلاس I، نوع CF )   مقایسه 

 

ادامه

 

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="color:#304770;"><span style="font-size:18px;"><strong>دستگاه الکتروکاردیوگراف یاشام 310</strong></span></span></span></p>

مدار ورودی بیمار ( کاملا ایزوله شده، شناور و حفاظت شده در برابر الکتروشوک کلاس I، نوع CF )  مقایسه 

 

ادامه

<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>

<p style="text-align: center;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="color:#304770;"><span style="font-size:18px;"><strong>دستگاه الکتروکاردیوگراف یاشام 635</strong></span></span></span></p>

مدار ورودی بیمار ( کاملا ایزوله شده، شناور و حفاظت شده در برابر الکتروشوک )  مقایسه 

 

ادامه

 

<p dir="ltr" style="text-align: center;">&nbsp;</p>

<p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-family:IRANSans;"><span style="color:#304770;"><span style="font-size:18px;"><strong>دهانی یکبار مصرف آندوسکوپی</strong></span></span></span></p>

دهانی یکبار مصرف در آندوسکوپی مورد استفاده قرار گرفته و در داخل دهان، حد فاصل بین لبها و دندان ها قرار می گیرد.

 

 

ادامه